muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


 

През 1986 г. започва изпълнение на програма за археологическо проучване на територията на община Правец.
Целта е регистриране археологическото наследство на района, изработване на археологическа карта и провеждане на разкопки. Ръководител на проучванията до 1993 г. е д-р Георги Китов (АИМ при БАН) с участието на експедиция ЕТАП, по късно ТЕМП, заместник ръководител Таня Борисова от ИМ-Правец.
От 1994 г. до настоящия момент археологическите проучвания продължават да се извършват от ИМ-Правец. На територията на община Правец до момента са регистрирани 120 тракийски могили, няколко селища и пет крепости. От тях са проучени 53 могили в землищата на селата Джурово, Осиковица, Равнище, Калугерово, Разлив, Видраре, Правешка Лъкавица и в Правец.

През 2004 г. е проучена късносредновековна църква от ХІV в., част от манастирски комплекс в района на с. Осиковица.
През последните години се осъществява теренно проучване на Антична крепост Боровец, разположена между селата Разлив и Правешка Лъкавица.
Могилите на територията на община Правец безпорно са най-достоверните археологически паметници на тракийската култура, развиваща се в планинската зона на Предбалкана и Северозападна Тракия.
Проучените гробни и ритуални съоръжения, практикуваният погребален ритуал и откритите археологически материали доказват стабилно тракийско присъстие през VІ-ІІІ в пр. Хр.

През цялата желязна епоха местните тракийски племена практикуват и двата начина на погребване на своите мъртви - трупоизгаряне и трупополагане. Регистрирана е устойчивост в погребалните и ритуални практики и в римската епоха ІІ-ІІІ в., както и преизползването на могилните насипи за погребения през Средновековието.
За първи път в региона в землището на с. Видраре в могилата "Св. Петка" е открито гробно съоръжение, изградено от ломени камъни, датирано в ХІ-Х в пр. Хр. Извършено е трупополагане на мъжки индивид.

Проведените разкопки на църквата "Св. Богородица" част от манастирски комплекс в с. Осиковица разкриха еднокорабна, едноапсидна сграда без притвор, изградена от ломени обработени камени блокове и подово ниво от големи плочести камъни.
Църквата е била богато украсена със стенописи, използвана е смесена техника "ал фреско" и рисуване с "яйчена темпера". Въз основа на палеографския анализ и близостта на стенописите в църквите яйчена темпера и Беренде, както и на базата на архитектурните и технологичните особенности, храмът се датира в ХІV в. Западно от църквата са открити основите на по-ранна сграда от тракоримския период.
Предстои консервация и реставрация на църквата.

Теренните проучвания на античната крепостта Боровец ІІ-ІVв. разкриват укрепителната система на крепостта от северозапад, входа от югоизток и сгради в цитаделата.
Крепостната стена е изградена от ломени камъни, споени със здрав хоросан. Във вътрешността са разчистени помещения от ломени камъни на калова спойка, както и една сграда с хоросан. Входът е фланкиран с две правъгълни кули, асиметрично разположени.
Крепостта е построена върху светилище, съществувало през І-во хил. пр. Хр. Намерените археологически материали датират съществуването на човешка дейност на това място от І-во хил. пр. Хр. до VІ в.
Следващите археологически сезони и предстоящите консервационно-реставрационни дейности ще превърнат крепостта в атрактивна туристическа дестинация.

Теренните археологически проучвания осъществени до момента на територията на община Правец допринасят за изграждане на по-цялостна представа за развитието на материалната и духовна култура на древните обитатели на този район.

copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved ИМП