muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


 

 

История на Музея

С Решение от 27.12.1978 г. на Комитета за култура към читалище ”Заря”, в Правец се създава Общоисторическа музейна сбирка.

На 18.04.1981 г. официално се открива сградата на Културния комплекс и тази на Исторически музей-Правец, с първата музейна експозиция.

От 26.12.1983 г. Исторически музей-Правец е включен в музейната мрежа на България. Той е научен и културно-просветен институт осъществяващ дейности по събиране, регистриране, документиране, опазване и съхраняване на културните ценности в община Правец.

По профил музеят е общоисторически. Разполага с постоянна музейна експозиция и място за временни изложби. Включва и Музеен комплекс с експозиционна зала и оригинална възстановка на късновъзрожденски балкански тип къща. В село Видраре се намират две – Старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан със скривалище на Васил Левски. Основните отдели в Исторически музей-Правец са: Археология, Етнография, Българските земи ХV-ХІХ век, Нова и най-нова история, Художествен. Като помощни звена функционират Научен архив и библиотека.

Исторически музей Правец развива мащабна събирателска, научно-изследователска, експозиционна, популяризаторска и културно-просветна дейност. В своята работа музейните специалисти акцентират върху:

1. Провеждане на археологически проучвания на тракийски могили, късносредновековна църква от ХІV в., част от манастирски комплекс край с. Осиковица и на античната крепост Боровец (ІІ-ІVв.) между селата Разлив и Правешка Лъкавица.
2. Експониране и популяризиране не само на постоянната музейна експозиция, но и на ценни експонати от фонда на музея по теми и периоди, показвани във временни тематични изложби.
3. Навременно експониране и популяризиране на откритите движими и недвижими ценности след всеки археологически сезон.

Исторически музей Правец предоставя възможност да се организират гостуващи изложби на други музеи, галерии и автори от страната и чужбина.
След 1990 г. със свои изложби са гостували Историческите музеи от Ботевград, Етрополе, Панагюрище, Троян, Самоков, Археологически музей Созопол, Национален археологически институт с музей при БАН-София ("Траките отблизо", "Тракийски култов център Старосел"), Национален Исторически музей София ("Проучвания на НИМ", "Римска Тракия").

Свои експозиции в Исторически музей Правец са представяли Музеят за восъчни фигури в Санкт Петербург, посолството на Япония в Република България ("Японската култура през вековете"), Корейското посолство, Австрийското посолство, както и редица художници със свои творби.

От своя страна Исторически музей Правец е гостувал с тематични изложби на музеите в Ботевград, Етрополе, Панагюрище, Созопол и др.

Исторически музей Правец може да организира по покана на други музеи и нституции свои изложби, включващи експонати от колекцията подаръци на Тодор Живков, получавани от него в качеството му на държавен глава на България, както и картини от колекцията чуждестранно изкуство.

Можем да представим и тематични изложби от фонда на музея: археологически и етнографски предмети и икони.

За в бъдеще Исторически музей Правец ще се стреми да организира ежегодни теренни археологически проучвания.

По отношение на финансирането им разчитаме на публично-частно патньорство с фирми и организации, които имат интерес да инвестират и разработват проекти в сферата и за развитието на културно-историческия туризъм.

 

copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved ИМП