muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


 

 

Исторически музей – Правец изпълнява проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество
Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Исторически музей-Правец продължава работата по проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия, чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер  СВ007.1.11.151. Исторически музей–Правец е партньор по проекта заедно с община Сурдулица от сръбска страна. Община Сурдулица е Водещ партньор. Програмата съфинансира 490 710,37 евро. Дейностите в община Правец са в рамките на 309 649.17 евро. Партньорите от Сърбия имат и собствено финансиране. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз, чрез Програмата Интеррег – ИПП България – Сърбия. Периодът на изпълнение на проекта е 22.11.2016г. – 22.11.2018г. На 22.08.2017г. изтичат девет месеца от стартирането на проекта.
В периода на третото тримесечие от началото на проекта Община Сурдулица и Исторически музей-Правец полагат усилия за успешно развитие и изпълнение на този проект, като реализират предвидените дейности, които отговорят на нуждите на целевите групи в трансграничния регион. На 31 май и на 1 юни 2017 г. в гр. Сурдулица се проведе среща-обучение в рамките на  проекта на тема: „Повишаване на привлекателността на туристическите обекти”. Участници в събитието бяха експерти от Община Сурдулица, Културния център и туристическата организация в Сурдулица, от Регионална дирекция за управление на природен парк "Власинско езеро", както и експерти от Исторически музей-Правец. Поканените лектори представиха теми, свързани с методите, начините и подходите, включително рекламата и маркетинга, допринасящи за повишаване на привлекателността на туристическите обекти. Чрез работата във фокус-групи, участниците предложиха и обсъдиха конкретни идеи за постигане на повишена привлекателност на туристическите обекти в общините Судулица и Правец. Експерти от Исторически музей-Правец представиха музейните експозиции и най-атрактивните културно-исторически обекти на територията на общината с голям туристически потенциал.
Чрез изпълнението на  този проект ще се реализират дейности за изграждане на туристически атракции - градски парк с обществена значимост в гр. Сурдулица и мерки за консервация, реставрация и експониране на три броя културно-исторически паметници в община Правец – два музейни обекта в с. Видраре (Старо класно училище и хан от ХІХ век с експозиции) и един археологически обект с останки от стар манастир и църква от ХІV век в с. Осиковица. Целта е по-добро представяне на природното и културно-историческо наследство на двете общини по конкурентен и привлекателен начин.
Основната цел на проекта за община Правец е извършване на цялостна консервация и реставрация на Старото класно училище от 1848 г. и Туняковския хан от 1820 г. в с. Видраре и на руините на църквата «Св. Богородица» от ХІV в. и структурите около нея в с. Осиковица. Предвиждаме цялостно преаранжиране и обновяване на музейните експозиции в обектите в с. Видраре. В резултат на тези мерки посочените културно-исторически паметници ще се превърнат в атрактивни и повече посещавани туристически дестинации. С цел успешната реализация на консервацията и реставрацията на тези обекти през отчетния период приключихме изпълнението на процедурите за строителство и доставка на бус 8+1 за нуждите на  Исторически музей-Правец. На база на подадените оферти комисия определи фирмите, спечелили съответния търг. Към дати 15 август и 18 август вече имаме сключени договори съответно за строителство и доставка на бус. Извършени са авансовите плащания. В най-скоро време предстои започване на консервацията на трите исторически обекта и доставката на буса.
В Правец ще организираме в рамките на два дни обмяна на опит и добри практики с партньорите от Сурдулица, за интерпретация на нови и възобновени туристически атракции и  популяризиране на туристическите обекти с повишена атрактивност. Така ще се повиши информираността на местните хора, туроператорите и туристите в двата региона. Ще бъдат представени конкурентни, туристически атрактивни обекти и диверсифициран културно туристически продукт в трансграничния регион от двете страни на границата България-Сърбия. Това ще гарантира подобряване на инфраструктурата и подходящо представяне на природното и културно наследство на Сурдулица и Правец в по-добра позиция на туристическия пазар.
В края на 6-месечието Музеят в Правец, закупи специализирано музейно оборудване за експозициите в с. Видраре, информационен киоск - терминал за обществен достъп до информация и интернет, мултимедиен проектор и екран, дигитален фотоапарат, модерен металдетектор с цел превръщането му в добре оборудвана институция със съвременна апаратура и технологии. Това допринася за разгръщане на сериозна проучвателна, експозиционна и популяризаторска дейност. Вече успешно използваме фотоаппарата, метал-детектора, киоска и мултимедията в ежедневната си дейност. Предстои създаване на сайт, отпечатване на брошура, която ще рекламира туристическите обекти и реализацията на проекта.
Реализирането на устойчив туризъм, чрез възстановяване, опазване, социализиране и представяне градския парк в Сурдулица като като туристически атракции, експонирането на двата музейни и археологическият обект в община Правец е добра основа за прилагането на последващи и надграждащи инвестиции, което  стимулира мултипликационния ефект от проекта. Това ще повиши интереса към община Правец не само от областта и страната, но и зад граница.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020,
CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Исторически музей-Правец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на
становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Среща-обучение в гр. Сурдулица на 31 май и 1 юни 2017 г. на тема:
"Повишаване на привлекателността на туристическите обекти"

среща-обучение в гр. Сурдулица на 31 май и 1 юни 2017 г. на тема: "Повишаване на привлекателността на туристическите обекти" среща-обучение в гр. Сурдулица на 31 май и 1 юни 2017 г. на тема: "Повишаване на привлекателността на туристическите обекти"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исторически музей – Правец вече изпълнява нов проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

На 24 ноември 2016 г. на официална церемония в Министерството по регионално развитие и благоустройство се състоя връчване на договорите на институциите, спечелили проекти по Програмата за ТГС България – Сърбия. Исторически музей – Правец е партньор по спечелен проект по Програмата Интеррег – ИПП за Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 г. заедно с община Сурдулица от сръбска страна. Референтния номер на проекта е СВ007.1.11.151. Община Сурдулица е Водещ партньор. Проектът е с наименование „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”. Стойността на проекта е 629755,52 €. За дейностите в община Правец са одобрени 309649.17 €. Партньорите от Сърбия имат 15% национално съфинансиране. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег – ИПП българрия – Сърбия.
Община Сурдулица и Исторически музей - Правец са обединени в усилията си за съвместно развитие на този проект, чрез съвместен екип за управление и осъществяване на съвместни дейности в трансграничния регион. Вече проведохме първите работни срещи на екипите в Сурдулица на 16.12 2016 г. и в Правец на 03.02.2017 г. Чрез изпълнението на  този проект ще се реализират дейности за изграждане на туристически атракции - градски парк с обществена значимост в гр. Сурдулица и мерки за консервация, реставрация и експониране на три броя културно-исторически паметници в община Правец – два музейни обекта в с. Видраре (Старо класно училище и хан от ХІХ в. с експозиции) и един археологически обект с останки от стар манастир и църква от ХІV в. в с. Осиковица. Целта е по-добро представяне на природното и културно-историческо наследство на двете общини по конкурентен и привлекателен начин.
Основната цел на проекта за община Правец е извършване на цялостна консервация и реставрация на Старото класно училище от 1848 г. и Туняковският ханот 1820г. в с  Видраре и на руините на църквата «Св. Богородица» от ХІV в. и по-ранните структури около нея в с. Осиковица, м. Манастира. Предвиждаме преаранжиране и обновяване на музейните експозиции в обектите в с. Видраре. В резултат на тези мерки посочените културно-исторически паметници ще се превърнат в атрактивни и повече посещавани туристически дестинации.
Предвидено е и обучение за повишаване на атрактивността на туристическите обекти в  Правец и обмяна на опит и добри практики за интерпретация на нови и възобновени туристически атракции и популяризирането на туристическите обекти с повишена атрактивност в Сурдулица. Това ще повиши информираността на местните хора, туроператорите и туристите в двата региона. Ще бъдат представени конкурентни, туристически атрактивни обекти и диверсифициран културно туристически продукт в трансграничния регион от двете страни на границата България-Сърбия. Това ще гарантира подобряване на инфраструктурата и подходящо представяне на природното и културно наследство на Сурдулица и Правец в по-добра позиция на туристическия пазар.
Чрез превръщане на новия градски парк в Сурдулица и трите културно-исторически обекта в община Правец в привлекателни места за природен и културен туризъм ще се увеличи туристическата привлекателност на двете общини. Новият градски парк в Сурдулица и обновените и реставрирани музейни обекти в с. Видраре и археологическият обект в с. Осиковица, община Правец, експониран като „музей на открито”, представени като атрактивни туристически дестинации в трансграничния регион и популяризирането им като  туристически продукт пред широката публика през границата, ще привлечат повече посетители, както местно население, така и туристи, в т. ч. и чужди. Последващото продължаване на археологическите проучвания на обекта в Осиковица, ще разкрие нови останки от манастирския комплекс и те ще бъдат реставрирани и експонирани. Развитието на  музейните обекти в с. Видраре като туристически атракции през следващите години предполага разширяване на портфолиото на дейността и базата на музея в Правец.
Проектът предвижда и доставки за Музея в Правец, включващи специализирано музейно оборудване за експозициите в с. Видраре, закупуване на информационен киоск - терминал за обществен достъп до информация и интернет, мултимедиен проектор и екран, бус, дигитален фотоапарат, модерен металдетектор. По този начин Исторически музей – Правец ще се превърне в една добре оборудвана институция със съвременна апаратура и технологии. Това ще допринесе за разгръщане на сериозна проучвателна, експозиционна и популяризаторска дейност.
В момента се възлагат процедурите по PRAG за изпълнение на основните дейности по проекта – строителство и реставрация, оборудване, провеждане на събития и публичност, изработване на рекламни материали и пр.
Успешнота изпълнение на настоящия проект ще доведе до повишаване на туристическата привлекателност и атрактивност и интереса към община Правец не само от областта и страната, но и зад граница.  

Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец
Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец
Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец
Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец Работна среща на екипите по проекта в Правец

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС
ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия

 

copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved Исторически музей Правец