24.09.2023

Васкова могила, с. Видраре

Върху гроба е изградено куполовидно каменно съоръжение от плътно наредени един върху друг различни по големина плочести и ломени камъни. В дълбочина подредените камъни са идентични, като някои от крайните най-долни при периферията са по-масивни с правоъгълна форма. От северната страна на куполовидната каменна могила допълнително са поставени седем ломени камъка, оформящи стълби. Над куполното съоръжение, в източната му част са открити  фрагменти керамика от урна с горели кости-вероятно човешки. След демонтирането на част от камъните, непосредствено между тях в западната половина от куполното съоръжение е открита сребърна обеца, която представлява масивна отворена халка със заострени и изтъняващи краища.
Под камъните е открита гробна яма. Погребаният индивид е положен в анатомичен порядък с изпънати горни и долни крайници покрай тялото. Ориентация: глава на север, крака на юг. Костите са били сравнително добре запазени, на места счупени и изместени вследствие натиска на камъните и пръстта. Черепът изкривен в западна посока, на място са горната и долната челюст със зъбите, горните и долните крайници, таза, ребрата, както и прешлените. Непосредствено на запад от външната страна на десния горен крайник е открита бронзова халка, много добре запазена, с кръгло сечение, леко приплесната на места при изработката ѝ. В областта при лявата раменна кост е открита бронзова фибула. Цяла, много добре запазена. След вдигането на костите от черепа са намерени още две сребърни обеци тип-халки. Под горната челюст е открита още една сребърна обецаВсички тези предмети са изпълнявали функцията на  гробен инвентар, характерен за тракийската епоха. Находките открити в могилата са датирани в тракийската  епоха – V в. пр. н. е.
Информация за обекта, както и материалите открити по време на разкопките са експонирани и може да се видят в Исторически музей Правец.