27.05.2024

Проучвания

1.2. Описание

Назад
Напред
Исторически музей Правец развива широка проучвателска и научно-изследователска дейност, като организиране и реализиране на теренни археологически и етнографски проучвания. Целта е по-пълно установяване археологическото наследство на района и навременно експониране и популяризиране на откритите движими и недвижими културни ценности след всеки археологически сезон. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Проучени са над 60 тракийски надгробни и ритуални могили, някои единични, други – част от могилни некрополи, проучва се антична крепост Боровец край с. Разлив и църква „Св. Богородица” от ХІV в. в землището на с. Осиковица, част от манастирски комплекс заедно с останки от прилежащи по-ранни сгради и съоръжения. Проучените гробни и ритуални съоръжения, практикуваният погребален ритуал и откритите археологически материали в могилните насипи доказват стабилно тракийско присъствие през VІ-ІІІ в Пр. Хр. През цялата желязна епоха местните тракийски племена практикуват и двата начина на погребване на своите мъртви – трупоизгаряне и трупополагане. Регистрирана е устойчивост в погребалните и ритуални практики и в римската епоха ІІ-ІІІ в., както и преизползването на могилните насипи за погребения през Средновековието.
Крепостта „Боровец” е построена върху светилище, съществувало през І хилядолетие Пр. Хр. Намерените археологически материали датират съществуването на човешка дейност на това място от І-во хил. Пр. Хр. до VІ в. Следващите археологически сезони и предстоящите консервационно-реставрационни дейности ще превърнат крепостта в атрактивна туристическа дестинация.
Теренните археологически проучвания, осъществени до момента на територията на община Правец допринасят за изграждане на по-цялостна представа за развитието на материалната и духовна култура на древните обитатели на този район.
Извършено е мащабно теренно проучване на наличните оброци и оброчни места в община Правец, като са локализирани, заснети и документирани всеки един поотделно. Изследвани са оброците, поддържани в миналото и днес, като част от вековна традиция, като продължение на обичая на древни и свети места, върху тракийски могили и край вековни дървета и извори да се почитат предците, впоследствие християнските светци и да се практикуват ритуали, свързани с култа към плодородието, имащи корени още в езическите времена. Осъществяват се етнографски експедиции с цел обогатяване фонда с експонати, материали и данни за бита, материалната и духовна култура на населението на Правешкия край.