16.07.2024

Проекти

Назад
Напред

Исторически музей – Правец изпълнява нов проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Исторически музей-Правец изпълнява нов трети пореден проект – „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия”. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020. На 22.07.2020 г. е сключен договора за безвъзмездна финансова помощ и срокът за изпълнение на проекта е две години. Исторически музей – Правец е Водещ партньор. Партньор от Република Сърбия е СУБНОР – Асоциация на войниците в националноосвободителните войни на Община Сурдулица. Проектът „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия” е с референтен номер СВ007.2.11.135. Стойността на проекта общо за двете страни е 470 525,26 евро. От тях ЕС финансира 399 946,46 евро. Остатъкът е национално съфинансиране като за българския партньор то е държавно. Проектът е по приоритетна ос Туризъм със специфична цел постигане на туристическа атрактивност в регионите от двете страни на границата.

Общата цел на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез консервация, експониране и социализация на антична крепост Боровец, с. Разлив, в близост до Правец и реализиране на нова музейна експозиция в Сурдулица, трансгранично сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, по-пълноценно използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство от двете страни на границата и неговото максимално добро представяне и популяризиране.

Дейностите по проекта са:

1. Организация и управление на проекта – осигуряване на техническо и финансово изпълнение;

2. Информация и публичност по проекта, осигуряваща прозрачност, видимост и популяризиране;

3. Консервация и експониране на антична крепост Боровец  чрез осигуряване на по-добро състояние и достъпност;

4. Строителен и авторски надзор за законосъобразен контрол;

5. Доставка на оборудване за дейностите и новата изложба в Сурдулица;

6. Проучване на паметници на територията на община Сурдулица;

7. Обмяна на опит и добри практики по отношение опазването на наследството в Правец и Сурдулица;

8. Подготовка и реализиране на нова изложба в Сурдулица;

9. Повишаване на туристическата атрактивност на общините Правец и Сурдулица чрез разработване на промоционален видео клип, филм, уебсайт, брошура и беседи за туристите;

10. Съвместен семинар и изложба в Правец и

11. Съвместна конференция и изложба в Сурдулица – за представяне на резултатите от културния обмен и промотиране на наследството.

Целевите групи, към които е насочен проектът са: населението на Правец и Сурдулица, туристите, посещаващи Правец и Сурдулица, експертите на двата партньора – Исторически музей-Правец и Асоциация на войниците в Сурдулица, специалистите от Общинските администрации в двата града, представители на медиите
НПО, МСП, туристически агенции.

Чрез реализиране дейностите по този проект ще се повиши туристическата атрактивност на трансграничния регион на Правец и Сурдулица като се извърши консервация и експониране на културно-историческия обект крепостта Боровец, реализиране на нова изложба в Сурдулица, развитие на дребно-мащабна инфраструктура, насърчаваща туристическите посещения – изграждане на зони за почивка с пейки и кошчета, дървени платформи в района на Боровец, поставяне на информационни и експозиционни табели. Всички тези мерки ще допринесат за разнообразяване на туристическия продукт в трансграничната зона и за популяризиране на обектите на културно историческото наследство.

За Исторически музей Правец основният и най-важен резултат от изпълнението на проекта ще бъде реализирането на консервация на Антична и късно антична крепост „Боровец” край с. Разлив, експониране на обекта чрез направа и поставяне на експозиционни информационни табели на всички по-важни сектори и разкрити структури от крепостта: вход, кули, крепостна стена в различните сектори, сгради, улична мрежа, пещ за топене на метал и др., изграждане на достъпна среда и не по-малко важно социализиране на обекта. Ще бъдат поставени и табели с QR кодове с разширена и допълнена информационна реалност за отделни сектори от крепостта. Крепостта „Боровец” е недвижима културна ценност с национално значение, тя е една от малкото проучвани планински крепости, част от Старопланинската укрепителна система през Късната античност и Ранно византийската епоха. Останките от гъсто разположените сгради във вътрешността, голямото количество фрагменти битова керамика и монети, предметите, свързани с бита на обитателите доказват, че крепостта има функции на укрепено селище.

На този етап проучванията потвърждават данните за стратиграфията на обекта. Крепостта е изградена през втората половина на III в. с цел охрана на планинския проход. Функционира до края на VI в. Застроена е върху връх, а не върху високо равнинно плато. Постепенно става постоянен център за обитаване, вследствие на масовите варварски инвазии през късноримската епоха и късната античност (нападения на готи, хуни, авари и др.). Населението от равнината в края  на IV и през V- VI в. масово се крие и установява за постоянно горе в крепостта. Останките от гъсто разположените сгради във вътрешността на крепостта доказват, че тя е укрепено селище.

Чрез реализирането на цялостна консервация и експозиция на крепостта Боровец на открито, чрез нейното социализиране ще се постигне по-пълно и цялостно популяризиране на археологическия обект като атрактивна туристическа дестинация за гости от близо и далеч.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Исторически музей-Правец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Image09782
Image09781
Image09783
Image09784
Image09785
Image09788
Image09787
Image09786
Image09789

Назад
Напред
ПРОЕКТИ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПРАВЕЦ Основен приоритет на Исторически музей-Правец е работа по европейски проекти и програми с цел разширяване на портфолиото на дейността, прилагане на нови стратегии в проучвателската, изследователска, експозиционна и популяризаторска дейност, с цел превръщане музея и паметниците на културно-историческото наследство в атрактивна дестинация за развитие на културен туризъм. 2020-2022 г. Исторически музей-Правец изпълнява проект по Втората покана по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., с референтен № CB007.2.11.135 по приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност – „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия”. Водещ партньор е Исторически музей-Правец, България, а партньор от Сърбия е Асоциация на войниците в националноосвободителните войни на Община Сурдулица. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ….

Общата цел на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез консервация, реставрация и експониране на антична крепост Боровец в близост до Правец и реализиране на нова експозиция в Сурдулица, трансгранично сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, по-пълноценно използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство от двете страни на границата и неговото широко представяне. Чрез дейностите в този проект ще се повиши туристическата атрактивност на трансграничния регион на Правец и Сурдулица чрез консервация и експониране на културно-историческия обект крепостта Боровец, реализиране на нова изложба в Сурдулица, развитие на дребно-мащабна инфраструктура, насърчаваща туристическите посещения – зони за почивка с пейки и кошчета, дървени платформи и експозиционни табели с QR кодове и добавена реалност в района на крепостта Боровец. Това ще обогати и развие туристическия продукт в трансграничната зона. 
В периода 24.11.2016-23.11.2018 г. Исторически музей Правец в партньорство с община Сурдулица от Р Сърбия, успешно реализира проект по Първата покана по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., с референтен № CB007.1.11.151: „Развитие на туризма в граничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експозиция на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”.
Постигната е основната цел на проекта – разнообразяване на туристическите продукти чрез повишаване на туристическата привлекателност и конкурентоспособност на обекти в общините Сурдулица и Правец; осигуряване на широк достъп до информация за обновените обекти и по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. В резултат на изпълнението на проекта в община Правец е извършена консервация, реставрация и експониране на три важни културно-исторически паметници – Старото класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г. в с. Видраре и археологическия обект – Църква „Св. Богородица” от ХІV в. в с. Осиковица, местността Манастира и по-ранните руини около нея. Във възрожденските обекти в с. Видраре са реализирани нови музейни експозиции и оригинални възстановки.
През 2013-2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия – ИПП 2007-2013 г. Исторически музей-Правец съвместно с Народен музей-Ниш реализира проект „Инвестираме в историческо наследство за културно и духовно сближаване и икономически напредък в общините Правец и Ниш”. В резултат е разработен съвместен трансграничен туристически продукт в четири туристически маршрута, представени в DVD, брошура, луксозен каталог, карта, уебсайт, виртуална библиотека и две изложби в Правец и Ниш. Популяризирани са музеите в Правец и Ниш, археологическите обекти, църкви и манастири, оброчни места в Правец и културни институции в Ниш. Резултатът е засилен интерес към музейни обекти, популяризиране на 70 културно исторически обекта, разработен модел на управление на древната крепост Боровец и проект за консервация и реставрация.
През 2013-2014 г. Исторически музей-Правец партнира на общината в два проекта по ОП „Развитие на селските райони“, свързани с подобряване на инфраструктурата и създаване на достъпна среда до съществуващи културно-исторически обекти: Антична крепост Боровец и Средновековна църква в с. Осиковица. Музеят участва в реализирането на още един проект на общината по подход „Лидер” на ОП „Развитие на селските райони“, МИГ Ябланица – Правец, чийто краен резултат е реализацията на ново художествено-пространствено оформление и музейна експозиция в Музеен комплекс-Правец – „България и светът” с колекцията подаръци на Тодор Живков и Българската държава от цял свят.
През годините от 2011 до 2020 по европейски и национални програми и проекти към Агенция по заетостта в музея всяка година са назначавани за срок от шест месеца до една година екскурзоводи и персонал за поддръжка. Целта е оптимизиране на персонала и подпомагане дейността на музея, особено през активния туристически сезон от ранна пролет до късна есен.
02.06.2015-01.12.2015г. Проект „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Създаване на младежка заетост чрез предоставяне на възможности за практика и обучение на двама младежи. За шест месеца са назначени и обучени двама младежи: екскурзовод и информатор. Подпомогнати са основните дейности на Историческия музей в Правец – опазване и популяризиране на музейните ценности и представяне на музейните експозиции пред широката публика.
22.01.2013-21.01.2014 г. Проект „Нова професия, нова работа, по-добър живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Цел: квалификация, обучение, повишена икономическа активност, конкурентоспособност и интеграция на уязвими групи и неактивни лица на пазара на труда. Осемнадесет (18) лица от тези групи преминават професионално обучение и им е предложен стаж в Историческия музей в Правец, работещи в сферата на културата и туризма. Проектът е насочен към оптимизиране на персонала в Музея и предоставяне на екскурзоводски услуги през пролетните и летните месеци, когато има увеличение на туристическия поток.
09.07.2012-08.01.2013 г. и 01.03.2011-31.08.2011 г. Исторически музей-Правец изпълнява два проекта: „Ново начало – от образование към заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския социален фонд BG 051PO00-1.06. Целта е създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. В музея са назначени и обучени общо четири (4) младежи като уредници и екскурзоводи.