23.09.2023

Проекти

Исторически музей-Правец изпълнява нов трети пореден проект – „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия”. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020. На 22.07.2020 г. е сключен договора за безвъзмездна финансова помощ и срокът за изпълнение на проекта е две години. Исторически музей – Правец е Водещ партньор. Партньор от Република Сърбия е СУБНОР – Асоциация на войниците в националноосвободителните войни на Община Сурдулица. Проектът „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия” е с референтен номер СВ007.2.11.135. Стойността на проекта общо за двете страни е 470 525,26 евро. От тях ЕС финансира 399 946,46 евро. Остатъкът е национално съфинансиране като за българския партньор то е държавно. Проектът е по приоритетна ос Туризъм със специфична цел постигане на туристическа атрактивност в регионите от двете страни на границата.

Общата цел на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез консервация, експониране и социализация на антична крепост Боровец, с. Разлив, в близост до Правец и реализиране на нова музейна експозиция в Сурдулица, трансгранично сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, по-пълноценно използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство от двете страни на границата и неговото максимално добро представяне и популяризиране.

Дейностите по проекта са:

1. Организация и управление на проекта – осигуряване на техническо и финансово изпълнение;

2. Информация и публичност по проекта, осигуряваща прозрачност, видимост и популяризиране;

3. Консервация и експониране на антична крепост Боровец  чрез осигуряване на по-добро състояние и достъпност;

4. Строителен и авторски надзор за законосъобразен контрол;

5. Доставка на оборудване за дейностите и новата изложба в Сурдулица;

6. Проучване на паметници на територията на община Сурдулица;

7. Обмяна на опит и добри практики по отношение опазването на наследството в Правец и Сурдулица;

8. Подготовка и реализиране на нова изложба в Сурдулица;

9. Повишаване на туристическата атрактивност на общините Правец и Сурдулица чрез разработване на промоционален видео клип, филм, уебсайт, брошура и беседи за туристите;

10. Съвместен семинар и изложба в Правец и

11. Съвместна конференция и изложба в Сурдулица – за представяне на резултатите от културния обмен и промотиране на наследството.

Целевите групи, към които е насочен проектът са: населението на Правец и Сурдулица, туристите, посещаващи Правец и Сурдулица, експертите на двата партньора – Исторически музей-Правец и Асоциация на войниците в Сурдулица, специалистите от Общинските администрации в двата града, представители на медиите
НПО, МСП, туристически агенции.

Чрез реализиране дейностите по този проект ще се повиши туристическата атрактивност на трансграничния регион на Правец и Сурдулица като се извърши консервация и експониране на културно-историческия обект крепостта Боровец, реализиране на нова изложба в Сурдулица, развитие на дребно-мащабна инфраструктура, насърчаваща туристическите посещения – изграждане на зони за почивка с пейки и кошчета, дървени платформи в района на Боровец, поставяне на информационни и експозиционни табели. Всички тези мерки ще допринесат за разнообразяване на туристическия продукт в трансграничната зона и за популяризиране на обектите на културно историческото наследство.

За Исторически музей Правец основният и най-важен резултат от изпълнението на проекта ще бъде реализирането на консервация на Антична и късно антична крепост „Боровец” край с. Разлив, експониране на обекта чрез направа и поставяне на експозиционни информационни табели на всички по-важни сектори и разкрити структури от крепостта: вход, кули, крепостна стена в различните сектори, сгради, улична мрежа, пещ за топене на метал и др., изграждане на достъпна среда и не по-малко важно социализиране на обекта. Ще бъдат поставени и табели с QR кодове с разширена и допълнена информационна реалност за отделни сектори от крепостта. Крепостта „Боровец” е недвижима културна ценност с национално значение, тя е една от малкото проучвани планински крепости, част от Старопланинската укрепителна система през Късната античност и Ранно византийската епоха. Останките от гъсто разположените сгради във вътрешността, голямото количество фрагменти битова керамика и монети, предметите, свързани с бита на обитателите доказват, че крепостта има функции на укрепено селище.

На този етап проучванията потвърждават данните за стратиграфията на обекта. Крепостта е изградена през втората половина на III в. с цел охрана на планинския проход. Функционира до края на VI в. Застроена е върху връх, а не върху високо равнинно плато. Постепенно става постоянен център за обитаване, вследствие на масовите варварски инвазии през късноримската епоха и късната античност (нападения на готи, хуни, авари и др.). Населението от равнината в края  на IV и през V- VI в. масово се крие и установява за постоянно горе в крепостта. Останките от гъсто разположените сгради във вътрешността на крепостта доказват, че тя е укрепено селище.

Чрез реализирането на цялостна консервация и експозиция на крепостта Боровец на открито, чрез нейното социализиране ще се постигне по-пълно и цялостно популяризиране на археологическия обект като атрактивна туристическа дестинация за гости от близо и далеч.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Исторически музей-Правец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Общата цел на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез консервация, реставрация и експониране на антична крепост Боровец в близост до Правец и реализиране на нова експозиция в Сурдулица, трансгранично сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, по-пълноценно използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство от двете страни на границата и неговото широко представяне. Чрез дейностите в този проект ще се повиши туристическата атрактивност на трансграничния регион на Правец и Сурдулица чрез консервация и експониране на културно-историческия обект крепостта Боровец, реализиране на нова изложба в Сурдулица, развитие на дребно-мащабна инфраструктура, насърчаваща туристическите посещения – зони за почивка с пейки и кошчета, дървени платформи и експозиционни табели с QR кодове и добавена реалност в района на крепостта Боровец. Това ще обогати и развие туристическия продукт в трансграничната зона. 
В периода 24.11.2016-23.11.2018 г. Исторически музей Правец в партньорство с община Сурдулица от Р Сърбия, успешно реализира проект по Първата покана по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., с референтен № CB007.1.11.151: „Развитие на туризма в граничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експозиция на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”.
Постигната е основната цел на проекта – разнообразяване на туристическите продукти чрез повишаване на туристическата привлекателност и конкурентоспособност на обекти в общините Сурдулица и Правец; осигуряване на широк достъп до информация за обновените обекти и по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. В резултат на изпълнението на проекта в община Правец е извършена консервация, реставрация и експониране на три важни културно-исторически паметници – Старото класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г. в с. Видраре и археологическия обект – Църква „Св. Богородица” от ХІV в. в с. Осиковица, местността Манастира и по-ранните руини около нея. Във възрожденските обекти в с. Видраре са реализирани нови музейни експозиции и оригинални възстановки.
През 2013-2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия – ИПП 2007-2013 г. Исторически музей-Правец съвместно с Народен музей-Ниш реализира проект „Инвестираме в историческо наследство за културно и духовно сближаване и икономически напредък в общините Правец и Ниш”. В резултат е разработен съвместен трансграничен туристически продукт в четири туристически маршрута, представени в DVD, брошура, луксозен каталог, карта, уебсайт, виртуална библиотека и две изложби в Правец и Ниш. Популяризирани са музеите в Правец и Ниш, археологическите обекти, църкви и манастири, оброчни места в Правец и културни институции в Ниш. Резултатът е засилен интерес към музейни обекти, популяризиране на 70 културно исторически обекта, разработен модел на управление на древната крепост Боровец и проект за консервация и реставрация.
През 2013-2014 г. Исторически музей-Правец партнира на общината в два проекта по ОП „Развитие на селските райони“, свързани с подобряване на инфраструктурата и създаване на достъпна среда до съществуващи културно-исторически обекти: Антична крепост Боровец и Средновековна църква в с. Осиковица. Музеят участва в реализирането на още един проект на общината по подход „Лидер” на ОП „Развитие на селските райони“, МИГ Ябланица – Правец, чийто краен резултат е реализацията на ново художествено-пространствено оформление и музейна експозиция в Музеен комплекс-Правец – „България и светът” с колекцията подаръци на Тодор Живков и Българската държава от цял свят.
През годините от 2011 до 2020 по европейски и национални програми и проекти към Агенция по заетостта в музея всяка година са назначавани за срок от шест месеца до една година екскурзоводи и персонал за поддръжка. Целта е оптимизиране на персонала и подпомагане дейността на музея, особено през активния туристически сезон от ранна пролет до късна есен.
02.06.2015-01.12.2015г. Проект „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Създаване на младежка заетост чрез предоставяне на възможности за практика и обучение на двама младежи. За шест месеца са назначени и обучени двама младежи: екскурзовод и информатор. Подпомогнати са основните дейности на Историческия музей в Правец – опазване и популяризиране на музейните ценности и представяне на музейните експозиции пред широката публика.
22.01.2013-21.01.2014 г. Проект „Нова професия, нова работа, по-добър живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Цел: квалификация, обучение, повишена икономическа активност, конкурентоспособност и интеграция на уязвими групи и неактивни лица на пазара на труда. Осемнадесет (18) лица от тези групи преминават професионално обучение и им е предложен стаж в Историческия музей в Правец, работещи в сферата на културата и туризма. Проектът е насочен към оптимизиране на персонала в Музея и предоставяне на екскурзоводски услуги през пролетните и летните месеци, когато има увеличение на туристическия поток.
09.07.2012-08.01.2013 г. и 01.03.2011-31.08.2011 г. Исторически музей-Правец изпълнява два проекта: „Ново начало – от образование към заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския социален фонд BG 051PO00-1.06. Целта е създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. В музея са назначени и обучени общо четири (4) младежи като уредници и екскурзоводи.