16.07.2024

Могила Св. Петка, с. Видраре

Назад
Напред
Могила Света Петка, с. Видраре, общ. Правец GPS координати: N 42˚ 59′ 59.9″, E 024˚ 01′ 04.7″ mH: 391 м За първи път за цяла Северозападна България в землището на с. Видраре в могила „Св. Петка“ е открито гробно съоръжение, изградено от ломени камъни от ХІ-Х в пр. н. е. Надгробната могила се намира на 1,5 км североизточно от с. Видраре в подножието на планината Драгоица и на 1 км северно от десния бряг на р. Малък Искър. Устни сведения казват, че в близост до нея имало римски път за Никопол и на мястото днес му казват „Друма”. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Могилата е била с форма на пресечен конус, а в югозападната ѝ част е открито гробно съоръжение  изградено от плътно наредени различни по големина ломени камъни, подредени във формата на кръг. Най-крайните външни камъни от кръга са с по-големи размери, а тези от вътрешността по-малки по големина, като някои от тях са речни. Почти в централната част на гробното съоръжение е открит човешки скелет в анатомичен порядък – гроб 1. Погребан е мъж със знатен произход. Като погребални дарове са поставени железен нож, както и няколко керамични съда. Съд с амфоровидна форма, без дъно с врязана украса от по три коси насечки, дълбока паница, два кантароса, голям хранилищен съд, няколко бронзови спирали и желязна торква.
След демонтирането на камъните от гробно съоръжение 1, в западната му част са локализирани две петна с приблизително кръгла форма, разположени едно до друго – гроб 2. В глинест пласт с тъмнокафяв цвят в северното петно се открити отухлявания, фрагменти керамика с червено-кафяв цвят, един керамичен прешлен за вретено с биконична форма, въглени, както и голямо количество горели човешки кости. В другото петно се откриват множество въглени. Това е потвърждение за извършена кремация извън могилния насип, предхождаща трупополагането. Като резултат става ясно, че под мъжкия гроб, на нивото на античния терен първоначално е извършен погребален ритуал чрез трупоизгаряне, вероятно на жена и впоследствие е изградено гробно съоръжение 1.
Погребалната церемония е съпътствана от известни ритуални практики, като чупене на керамични съдове, тризни, възлияния. Бронзовите спирали и торквата са свързани именно с тези ритуали. Спиралите от бронз вероятно са изпълнявали ролята на фибули. Натрупването на могилния насип не е извършено еднократно. Върху гробното съоръжение е натрупана малка могила от ранножелязната епоха. Впоследствие върху нея е изграден по-голям могилен насип.
Информация за обекта, както и материалите открити по време на разкопките са експонирани и може да се видят в Исторически музей Правец.